O projektu


image1.jpegProjekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí eLearningu, který připravil multimediální učební pomůcky pro výuku chirurgické propedeutiky (http://lfup.cepac.cz).

Hlavním záměrem projektu je primárně zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností v oblasti speciální chirurgie pro studenty medicíny ve studijním oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UP a návazně i studentů dalších oborů studovaných na Fakultě zdravotnických věd.

Podobně jak tomu bylo v projektu propedeutické chirurgie bude cílem sestavit výukové pomůcky, které zahrnují problematiku základů speciální chirurgie ve zvolených kapitolách (blocích). Moduly budou koncipovány v rozsahu, který je potřebný pro pregraduální studium oborů na Lékařské fakultě a v rozšířené podobě pro studium tohoto předmětu v postgraduálním vzdělávání.

Konkrétně se bude jednat o výukové pomůcky pro následující tři bloky:

Cílem projektu je inovovat stávající výuku chirurgie na Lékařské fakultě a na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka bude rozšířena o nové výukové pomůcky, které budou doplňovat učební postupy v oblastech základních výkonů ve všeobecné chirurgii, cévní a hrudní chirurgii. Tyto základní kapitoly (bloky) budou dále rozděleny na celkem 22 modulů. Při jejich zpracování bude brán zřetel na nejnovější poznatky z daných oblastí a praktickou aplikovatelnost a využitelnost při výuce. Veškeré vytvořené výstupy budou primárně sloužit jako podklady pro přípravu vzdělávacího portálu, který bude zřízen a po registraci bude přístupný všem studentům medicínských a zdravotnických odborů.

Dílčím cílem projektu je také připravit učební texty, které budou doplněny interaktivními DVD. Texty budou sloužit zejména studentům bez možnosti stálého připojení k internetu. Obsah výukových pomůcek bude koncipován především pro studenty v pregraduálním studiu chirurgie na Lékařské fakultě a na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a případně i na dalších Univerzitách. V rozšířené podobě však budou vytvořené výukové pomůcky využitelné i pro postgraduální studium lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Výukové pomůcky budou mít vysoce odborné a specializované zaměření a jejich příprava bude personálně i časově velmi náročná. Budou proto vznikat po dobu prvních dvou let realizace projektu, průběžně budou umisťovány na vzdělávací portál, revidovány a testována jejich funkčnost. V závěrečné fázi projdou i pilotním ověřením ve výuce, které napomůže odladit poslední nedostatky a připravit konečné výstupy projektu k zařazení do běžné výuky.

Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti 4. až 6. ročníku Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě University Palackého.

Dalšími skupinami jsou potom:

  • studenti Zubního lékařství (3. a 5. ročník)
  • studenti Fakulty zdravotních věd (obory – Všeobecná sestra prezenční/kombinované studium, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologický asistent).

Pro ně budou určeny vzniklé moduly spíše doplňkově v rámci jejich vlastních specializací.