Předmluva: Jícen – Pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy


 

Motto:
„Každý lékař má svůj oblíbený orgán a chorobu.“

Na podzim roku 1959 jsem vstoupil jako student medicíny poprvé na půdu I. chirurgické kliniky v Olomouci a s ní, a později s II. chirurgickou klinikou v Olomouci, kterou jsem vedl více než 20 let (1986–2006), jsem spojil svou lékařskou dráhu. I když práce chirurgů v Olomouci byla a je zaměřena na všechny oblasti tohoto oboru, po mnoho desetiletí je Olomouc spojována u odborné i laické veřejnosti zejména s chirurgií jícnu.

Chirurgii jícnu se věnovala, a do značné míry to platí i dnes, převážně jen vybraná specializovaná pracoviště a jen v takových centrech bylo vzhledem k frekvenci těchto onemocnění možno získat dostatek zkušeností pro další rozvoj této oblasti chirurgie. V tomto smyslu olomoucká jícnová škola získala důstojné místo přesahující význam naší země. To mě přivedlo k přesvědčení, že je třeba tyto zkušenosti shrnout do koncentrované podoby pro ty, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Hlavní pohnutkou pro sepsání tohoto pojednání pro mě byl pocit povinnosti připojit se k těm, kteří se rádi podívají zpět, když se snaží postupovat kupředu, a zaslat toto poselství našim následníkům. Když jsem se rozhodl pro napsání této knihy, měl jsem za sebou takřka padesát let práce chirurga a štěstí, že její významnou část jsem měl možnost věnovat právě chirurgii jícnu. Prostor pro shrnutí těchto zkušeností se mi otevřel zejména, když jsem byl zbaven povinností spojených s vedením kliniky, ale zůstal jsem nadále aktivním chirurgem. Je pochopitelné, že pohlížím na chirurgii jícnu ze zorného pole olomoucké jícnové školy, což v žádném případě nesnižuje zásluhy a podíl ostatních pracovišť v Čechách, na Moravě a na Slovensku na rozvoji této specializace. Tato kniha, již proto, že je napsána převážně jedním autorem – chirurgem, nechce konkurovat rozsáhlým encyklopedickým monografiím o jícnu, na kterých se podílí řada odborníků různých specializací [1, 2, 3, 4]. Naopak její výhodou je jednotící pohled koncentrující názory úzké skupiny spolupracovníků a prezentující historicky se vyvíjející pohled tří generací lékařů zabývajících se ezofagologií. Olomoucká jícnová škola se však nikdy nevyvíjela izolovaně, ale vždy využívala v maximálně možném rozsahu mezinárodních zkušeností a spolupráce, které byly samozřejmě v různých etapách našeho složitého politicko-společenského vývoje různé. Dalším charakteristickým znakem ezofagologie nejen u nás, ale i ve světě, je skutečnost, že chirurgové se u onemocnění jícnu vždy zabývali, daleko více než v jiných oblastech gastroenterologie, i diagnostikou a konzervativní léčbou chorob jícnu a v některých těchto oblastech byli i průkopníky.

V knize se nesoustřeďuji na pouhý výčet diagnostických a léčebných možností u jednotlivých chorob jícnu, ale důraz je kladen i na historický vývoj různých metod a názorů. I dnes vede totiž často historická slepota zbytečně k hledání již poznaného. V publikaci je využito i toho, co bylo napsáno již před lety a nepozbylo svého opodstatnění [5, 6]. Čistě odborná problematika je ilustrovaná i pohledy z jiných úhlů. Podrobně jsou dokumentovány práce vycházející z olomoucké jícnové školy, je vzpomenuta spolupráce a odborné kontakty u nás i v zahraničí, stejně jako jsou uvedeny stručné portréty olomouckých chirurgů, kteří se této problematice nejvíce věnovali. To vše může čtenáři dokreslit záměr autora, tj. …pohled na jícen z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy…

Literatura

  1. Vantrapen G, Hellemans J, editors. Diseases of the Esophagus. 1st ed. Springer Verlag: Berlin Heidelberg New York; 1974.
  2. Jamieson GG, editor. Surgery of the Oesophagus. 1st ed. Edinburgh London Melbourne and New York: Churchill Livingstone; 1988.
  3. Castell DO, Richter JE. The Esophagus. 3rd ed. Philadelphia New York Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.
  4. Izbicki JR, Broering DC, Yekebas EF, Kutup A, Chernousov AF, Gallinger YI, Bogopolski PM, Soehendra N. Surgery of the Esophagus Textbook and Atlas of Surgical Practice. 1st ed. Steinkopff Verlag, Springer; 2009.
  5. Duda M. Chirurgische Behandlung der Funktionssterungen der Speiseröhre. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého; 1984.
  6. Duda M. Chirurgická léčba funkčních poruch kardioezofageálního spojení a jícnu. 1st ed. Bratislava: Veda; 1984.