Autoři bloku Chirurgie jícnu


Oponenti:
  • prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
  • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
  • doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
Hlavní autor:
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.,
II. chirurgická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
Na vybraných kapitolách spolupracovali:
7 Vrozené vady jícnu
Prim. MUDr. Hana Podešvová MUDr. Hana Podešvová,
Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy,
emeritní primářka Oddělení neonatologie FN Ostrava
13 Nádory jícnu
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,
ředitel Institutu biostatiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně
15 Jícnové varixy a portální hypertenze
Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D. prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D.
Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc a Chirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín
17 Moderní metody v jícnové chirurgii
Prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc. prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.,
primář chirurgického oddělení nemocnice Prostějov
Prim. MUDr. Lukáš Adamčík prim. MUDr. Lukáš Adamčík,
primář operačních sálů a zástupce primáře chirurgického oddělení nemocnice a Komplexního onkologického centra Nový Jičín

.

Součástí této publikace je i elektronická verze, dostupná na adrese http://jicen.specialnichirurgie.upol.cz/, jejíž součástí jsou videosekvence. Do elektronické verze přispěli záznamy miniinvazivních operací doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FN a LF UP, a jeho spolupracovníci.

Rentgenová dokumentace: z osobního archivu autora, zhotovená na Radiologické klinice FN Olomouc a na rentge-novém oddělení Nemocnice Nový Jičín, je zveřejněna se souhlasem vedení těchto pracovišť. Rentgenovou dokumen-taci z hlediska správné interpretace posoudil prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., zástupce přednosty Radiologické kliniky FN Olomouc.Endoskopická dokumentace a dokumentace z funkčních vyšetření jícnu: z archivu autora, zhotovena na endo-skopickém oddělení a ve funkční laboratoři II. chirurgické kliniky FN Olomouc.

Fotografie a kresby: z osobního archivu autora, pokud není uvedeno jinak.

Návody a postupy uvedené v této knize byly sestaveny s nejlepším vědomím hlavního autora na základě jeho zku-šeností a publikované odborné literatury. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autora a nakladatelství žádné právní důsledky.

Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost.